W4 Marketingblatt

MARKETINGBLATT

    ทุกคนกำลังพูดถึงความคล่องตัว บริษัท จำนวนมากโดยเฉพาะ บริษัท ขนาดเล็กให้ความสำคัญกับการจัดการโครงการแบบ Agile มากขึ้นเพื่อแยกส่วนและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการแบบเดิม ๆ เป้าหมายส่วนใหญ่จะคล้ายกัน ระยะเวลาการวางแผนที่สั้นลงการแลกเปลี่ยนเป็นประจำในทีมเล็ก ๆ...

    Social Networks