Marketingblatt - Marketing Blog

MARKETINGBLATT

การเพิ่มประสิทธิภาพ SEO ให้กับ Modern Brand


W4 | W4 / มีนาคม 24, 2020

Brand Loyalty คือ ความภักดีต่อแบรนด์ หรือ ความภักดีในสินค้า กำลังลดลงอย่างต่อเนื่องในกลุ่มผู้บริโภค หลายบริษัทมีการลงทุนงบประมาณเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ (Brand loyalty) วิธีการหรือกลยุทธ์ต่างๆ ที่เคยใช้ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามโอกาส ในการสื่อสารที่นำเสนอโดยระบบดิจิตอล Brand มุ่งเน้นการพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าผ่าน แพลตฟอร์มเเละช่องทางของบริษัท เพื่อให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย และเพิ่มอัตราการเข้าชม (Traffic) จาก Search engine

ทุกประสบการณ์ของ Digital Branding เริ่มจากเนื้อหาที่ส่งผลถึงอารมณ์เชิงบวกและตรงตามความต้องการของลูกค้า และหากเนื้อหาที่เผยแพร่ออกไป ไม่ตรงตามความคาดหวังของผู้บริโภค พวกเขาอาจจะไม่สนใจสินค้าหรือเลือกที่จะเมินผลิตภัณฑ์ที่จะซื้อในระบบดิจิทัลของเราไปเลยก็ได้

ความต้องการของลูกค้าสู่แบรนด์ (Customer need to brand)
การวิเคาระห์เชิงลึกของบริษัทในเรื่องของพฤติกรรมของลูกค้า ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการสื่อสารของเเบรนด์สินค้าที่เข้าใจง่าย จะสามารถช่วยพัฒนาและเพิ่มจำนวนของลูกค้าประจำ และความภักดีที่เรามีต่อเเบรนด์นั้นๆได้ การสร้างข้อความให้ตรงประเด็น:
  • วิเคราะห์ความเข้าใจที่มีของผลิตภัณฑ์
  • วางตำแหน่งเครื่องหมาย/สัญลักษณ์ให้เป็น
  • การเผยแพร่สินค้าและบริการ
ความภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty) คือประสบการณ์และความพึ่งพอใจที่ดีของผู้ใช้ที่มีต่อสินค้า ซึ่งที่ปรึกษาด้านการจัดการการให้คำปรึกษาและการจัดเรียงข้อมูลให้เป็นระบบ “Peter Morville” ได้แบ่งระดับประสบการณ์ของผู้ใช้ในระบบดิจิทัล เป็น 7 ระดับ ได้แก่
  1. มีประโยชน์ (Useful) ต้องมีประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้
  2. น่าสนใจ (Desirable) การออกแบบที่ดึงดูดทางด้านอามรณ์
  3. การใช้งาน (Accessible) ให้ประสบการณ์การเข้าถึงแก่ผู้ใช้อย่างเต็มความสามารถ รวมถึงการออกแบบการใช้งานาสำหรับผู้พิการ
  4. น่าเชื่อถือ (Credible)  ข้อมูลที่ถูกนำเสนออกไป จะต้องมีความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือ
  5. การค้นหาข้อมูล (Findable) ความสามารถในการค้นหา เข้าถึงสินค้าและเนื้อหาได้ง่าย
  6. ใช้งานได้ง่าย (Usable) การใช้งานเว็บไซต์เข้าถึงได้ทุกอุปกรณ์และไม่ซับซ้อน
  7. มีคุณค่า (Valuable) สุดท้ายนี้ ตัวสินค้าและบริการจะต้องสร้าง "คุณค่า" ให้กับธุรกิจที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อผู้บริโภค

ข้อเหล่านี้ เชื่อมโยงโดยตรงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกลค้นหา (Search engine optimizatio) ที่มีผลกระทบกับการสร้างมูลค่า เพราะการค้นหา จาก google, Bin, Yandex หรือ Baidu เป็นตัวกลางที่จะเพิ่มประสิทธภาพในการใช้งานและแสดงผลตามความต้องการของผู้ใช้งาน ซึง Google ได้กำหนดไว้ 4 ช่วงเวลาสำคัญ (Micro moment) โดยเฉพาะ การเข้าถึงออนไลน์และการค้นหา

SEO MODERN BRANDS

ในแต่ละช่วงเวลานั้น ต่างสอดคล้องกับความต้องการในแต่ละ Moment ที่ต้องการค้นหา
คำว่า “ Moment” หมายถึงการกระทำที่ถูกกระตุ้น ณ เวลานั้น ซึ่งหากตัวผลิตภัณฑ์ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บิรโภคในช่วงเวลานั้นๆ การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งานและตรงกับความต้องการ จะนำไปสู่การมีผู้ใช้ผลิตภัณฑ์มากขึ้นและเพิ่มลูกค้าประจำได้

การเพิ่มประสิทธิภาพ On-page ด้วย Content strategy
การทำ content เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างแบรนด์ การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นไปได้ทั้งหมด ตามแฟลตพอร์มของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทกำหนดขึ้น และในแฟลตฟอร์มเหล่านี้ เนื้อหาใดๆ จากข้อความค้นหาของผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆ จะเผยแพร่ในรูปแบบของข้อความ วีดีโอ หรือรูปภาพ ซึ่งในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนจากเนื้อหาที่เข้าใจยาก เป็นการเล่าเรื่องราวของตัวผลิตภัณฑ์แทน

การเผยแพร่เนื้อหาต่างๆหรือข่าวสารอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาด โดยพื้นฐานแล้วจะต้องมีการตรวจสอบข้อความค้นหา เพื่อกรองหัวข้อหัวเหล่านั้นให้เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มเป้าหมายและเตรียมเนื้อหาที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงหรือได้รับข้อมูลได้ง่าย

Keyword analysis
ในเรื่องของ E-commerce การวิเคราะห์ถึงความต้องการของผู้บริโภคหรือผู้ใช้งาน โดยพื้นฐานทั่วไปนั้น จำนวนของคำและประเภทของคำค้นหาในแต่ละหัวข้อ คำค้นหาที่มีปริมาณมากและความหลากหลายของรูปแบบนั้นเป็นพื้นฐานสำหรับการสื่อสารแบรนด์ การวิเคราะห์ข้อมูลคำหลัก (Keyword) รวมทั้งการวิจัย ความหมาย และการประเมินผลของคำที่เกี่ยวข้อง มีจุดประสงค์เพื่อการค้นหาคำที่ผู้บริโภคใช้ในการค้นหาข้อเสนอและผลิตภัณฑ์ในโลกออนไลน์ในเครื่องมือค้นหา (Search engin)

เมื่อเปรียบเทียบกับข้อความของเเบรนด์ต่างๆที่มีอยู่ จากการวิเคราะห์มักจะแสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่บริษัทที่มีอุปกรณ์สังเกตข้อมูลคำหลักจากคำค้นหาในอินเตอร์เน็ต จะใช้คำไม่เหมือนกับบริษัทที่ไม่มีอุปกรณ์สังเกตข้อมูลคำหลัก

การวิเคราะห์จะถูกจัดกลุ่มในพื้นที่ในแต่ละหัวข้อและกำหนดให้ตรงกับช่วงเวลาต่างๆ (Micro moment) และการจัดหมวดหมู่จะเป็นไปตามระดับในช่องทางขายขาเข้า ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ Google ads หรือ Google suggest พึ่งเปิดใช้บริการการวิเคราะห์ข้อมูลคำหลัก และ micro moment ให้แก่ผู้บริโภค รวมถึง "People-also-ask-Boxes" (PAA-Boxes)

Screen Shot 2020-06-04 at 17.45.20

From keyword to message
ข้อความจะถูกกำหนดจากการรวบรวม keyword และความเกี่ยวข้องกันของคำ ซึ่งสอคล้องกับ World of me และตรงกับกลุ่มลูกค้าโดยข้อความ ส่วนตำแหน่งของแบรนด์จะถูกวางและกำหนดจากปัจจัยภายนอก ที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนสำหรับเนื้อหาทั้งหมด ที่จะใช้ในการสื่อสารแบรนด์

From the message to brand story
การเล่าเรื่องราวของแบรนด์ผ่านการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท และการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้ซื้อกับผู้ให้บริการทางด้านอารมณ์ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ วิธีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับแบรนด์ วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ความสนุกสนานหรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ - ข้อความเหล่านี้ทั้งหมดจะถูกนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลายเหมือนเรื่องราวจริง ทั้งการค้นหาของการวิเคราะห์ keyword ก็ถูกรวมเข้ากับเรื่องราวด้วย ซึ่งอีกหนึ่งสิ่งที่จำเป็นในขณะนี้ คือ "to do", "to go", "to know" และ "to buy" จากการสำรวจข้อมูลลูกค้าโอกาสที่ดีที่สุดในการแบ่งส่วนที่อยู่ในข้อความแบรนด์ คือการให้ความรู้และการนำเสนอที่ไม่เป็นการโปรโมทสินค้าจนเกินไป

การเล่าเรื่องบน (Pillar Pages)
หน้าหลักถูกใช้สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาในเรื่องของ SEO ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาด เนื้อหาในหน้าหลักจะแนะนำหัวข้อสำคัญของแบรนด์และตอบคำถามที่ถามในการค้นหาของ Google อีกทั้งมีลิงค์ที่โชว์เนื้อหาเพิ่มเติมในหน้าอื่น ๆ ของแพลตฟอร์ม และมีบางส่วนของหัวข้อของหน้าหลักสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ลึกลงไปได้

หน้าเพจที่ดีของหน้าหลักและหน้าเพจย่อยที่เชื่อมโยงกัน ช่วยในการแนะนำหัวข้อสำคัญของแบรนด์และตอบคำถามลูกค้าผ่านเครื่องมือค้นหา การเพิ่มข้อมูลและการจัดการกลุ่มหัวข้อผ่านการแสดงแผนที่ความคิด (Mind map) ช่วยจัดระบบหัวข้อเรื่องหลากหลายและ จัดระดับความสำคัญของแต่ละประเด็น

เมื่อเทียบกับการสร้างบล็อกทั่วไป วิธีนี้ให้ผู้ดูสามารถได้รับข้อมูลมากกว่า และหน้าหลักที่มี Key word ยังเป็นจุดสำคัญสำหรับการเเนะนำเบื้องต้นสำหรับคำค้นหา โดยทั่วไปจะอยู่ในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยวิธีนี้แบรนด์สามารถจัดทำข้อความต่าง ๆ ได้ในหลาย ๆ บทความ

ดาวน์โหลด Whitepaper เพื่ออ่านเพิ่มเติม เรื่องความต้องการของลูกค้า และกลยุทธ์เชิงเนื้อหาในการใช้ Search engines.

ดาวน์โหลด White paper ของเรา

_____________________________________________________________________________

พูดคุยกับเราผ่าน Line แชท เพียงแค่คลิกเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR Code

qr-code

เพิ่มเพื่อน

Tags: SEO

0 Kommentare

KONTAKT

Sarah Wilhelm
Sarah Wilhelm
Geschäftsführerin
+41 44 562 49 39
Termin vereinbaren

Social Sharing

Popular Posts

Recent Posts